Μάζεμα πατάτας στο Γάβρογο

Φωτογραφίες: Σάτος Σπύρος