Γιορτή Προβατίνας 2011 (Γάβρογος)

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα